Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Komunikacyjne ubezpieczenie OC wedle prawa obowiązującego w Polsce musi mieć każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Dzięki niemu nie będzie odpowiadał finansowo za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Takie ubezpieczenie CO obowiązkowe jest dla posiadaczy samochodów, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, dowolność mamy natomiast w wyborze firmy ubezpieczeniowej, w jakiej je kupimy. Można je nabyć między innymi w PZU.

Do ubezpieczenia OC PZU firma dodaje:
– bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie, zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
– możliwość zakupu po niższej cenie ubezpieczenia PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
– bezpłatną Zieloną Kartę.

Tym samym oferta OC PZU, jeśli idzie o gratisowe dodatki nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych firm ubezpieczeniowych.


Ubezpieczenie OC, zgodnie z wymogami ustawy, obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz – na zasadzie wzajemności – zdarzenia powstałe na terenie państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na 12 miesięcy – okres ten kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia. W szczególnych przypadkach, określonych w ustawie, umowę ubezpieczenia OC można zawrzeć na okres krótszy niż 12 miesięcy. Posiadacz pojazdu zobowiązany jest zawrzeć umowę najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenie OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. W razie zawarcia takiej umowy, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Zakład ubezpieczeń jest również zobowiązany, nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na które umowa została zawarta, do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Informacja taka powinna zawierać: określenie wysokości składki ubezpieczeniowej, w przypadku, gdyby doszło do zawarcia umowy, pouczenie, że wysokość składki może ulec zmianie, jeżeli wyjdą na jaw nieznane zakładowi ubezpieczeń nowe okoliczności dotyczące polisy, a także pouczenie o możliwości oraz sposobie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC. Zawarcie następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch towarzystwach (w przypadku, gdy nie wypowiedział poprzedniej umowy i została ona automatycznie przedłużona przy czym zawarł umowę ubezpieczenia OC w innym towarzystwie) umowa zawarta przez automatyczne przedłużenie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. Jednak zakład ubezpieczeniowy może zażądać od ubezpieczającego zapłaty składki za okres, za który ponosił odpowiedzialność.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej bądź jej pierwszej raty – za wyjątkiem: umów ubezpieczenia OC, które zostały przedłużone automatycznie na skutek braku wypowiedzenia oraz w przypadku, kiedy w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej raty – w tych dwóch przypadkach odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.


Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą

To ubezpieczenie OC PZU przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami Unii Europejskiej oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Andorą i Serbią.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, na Węgrzech, Malcie, Litwie, Łotwie, Cyprze, Czechach, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polsce) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na granicy na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terenie Polski, umowę zawiera się na okres co najmniej 30 dni (maksymalnie 12 miesięcy).

Ubezpieczenie Zielona Karta PZU

Ubezpieczenie Zielona Karta PZU przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta PZU jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium:

 • Albanii,
 • Macedonii,
 • Maroka,
 • Mołdawii,
 • Białorusi,
 • Rosji,
 • Czarnogóry,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Tunezji,
 • Iranu,
 • Turcji,
 • Izraela,
 • Ukrainy

Zielona Karta PZU dodawana jest bezpłatnie do ubezpieczenia OC PZU.

Ubezpieczenie PZU Ochrona Zniżek

Kupując ubezpieczenie OC PZU można zawrzeć także umowę ubezpieczenia Ochrona Zniżek. Dzięki niej można chronić swoje zniżki ubezpieczeniowe, w tym zniżki na ubezpieczenie OC (na wypadek zaistnienia szkody i konieczności wypłaty odszkodowania).

Ubezpieczenie PZU Ochrona Zniżek mogą wykupić osoby, które zawierają w PZU umowę ubezpieczenia OC lub AC oraz dodatkowo posiadają co najmniej 10% zniżki.

Niestety, ubezpieczenie to nie jest przeznaczone dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Warto także wiedzieć, że ubezpieczenie PZU Ochrona Zniżek ma zastosowanie w przypadku pierwszego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia OC lub pierwszego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia AC, za które wypłacono odszkodowanie powodujące zmniejszenie dotychczasowej zniżki.

Najczęściej szukane hasła/h4>
 • pzu ubezpieczenie oc